POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

IZMENA POREZA NA IMOVINU - SMANJENA AMORTIZACIONA STOPA, SMANJEN PORESKI KREDIT, POVEĆANI IZNOSI VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI I SNIŽENE STOPE

Izmena poreza na imovinuSve u svemu – biće skuplje (osim - ukoliko lokalna samouprava, svojim propisima ne propiše niže stope). Za zgradu staru 20 godina – do sada je priznavano 30% umanjenja vrednosti (na ime starosti objekta), a od sada samo – 16%, ali do sada  je na poresku osnovicu od 10.000.000 din – porez (bez ličnih oslobođenja po osnovu stanovanja) bio 56.000 dinara, a sada je – 15.000  dinara.


Konkretnije, oporezivanje imovine regulisano je Zakonom o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/01, 45/02 - SUS, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10 i 24/2011, u daljem tekstu: Zakon), pri čemu treba imati na umu da je ono što će uticati da se iznosi u rešenjima (nadležnog organa lokalne samouprave, kojim se razrezuje godišnji porez na imovinu za 2011. godinu) – razlikuju od rešenja iz prethodne godine (za istu imovinu, samo godinu dana stariju, ali istog vlasnika i istih uslova) su dve izmene Zakona.

Prva izmena je doneta i objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 101/2010, 29.12.2010. godine. Ovim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona propisano je (između ostalog) - smanjenje stope amortizacije (sa 1,5% za godinu - na 0,8% za godinu starosti objekta, a maksimum – sa “najviše 70%” mogućeg umanjenja po ovom osnovu – na “najviše 40%”); - izmenjena je visina vrednosti za poresku osnovicu i snižene su stope (iznosi su bili – do 6.000.000, od 6.000.000 do 15.000.000, od 15.000.000 do 30.000.000 i preko 30.000.000, a SADA su – do 10.000.000, od 10.000.000 do 25.000.000, od 25.000.000 do 50.000.000 i preko 50.000.000, a stope su bile u rasponu od 0,4%, 0,8%, 1,5% i 3%, dok su sada, u rasponu od 0,4%, 0,6%, 1% i 2%); - smanjen je, odnosno povećan - poreski kredit (povećan za samog obveznika – sa 40% umanjenja na 50% umanjenja, ali je smanjeno ukupno moguće umanjenje, jer je postojala mogućnost 10% umanjenja za svakog člana za domaćinstva koje živi u stanu, najviše do 30%, što znači da bi obveznik koji živi sa bračnim drugom i dvoje dece imao umanjenje po ovom osnovu do 70%, a sada je najviše do 50%, odnosno 20.000 dinara).

Dakle, što se tiče poreza na nepokretnosti (čije iznose razrezuje organ lokalne samouprave rešenjima koja se očekuju) – Zakon je "rekao svoje" još u decembru prošle godine.

Izmenom objavljenom 4. aprila 2011. godine, u "Sl. glasniku RS", br. 24/2011, za nas ovde je značajna odredba kojom je propisano da – u slučaju da skupština jedinice lokalne samouprave ne utvrdi visinu poreske stope nižu od propisane članom 11. Zakona (a za to ima 60 dana) - porez na imovinu za 2011. godinu, utvrdiće se primenom najviše odgovarajuće poreske stope iz člana 11. stav 1. (za razliku od prethodne odredbe, koja je propisivala primenu stope od 0,40%). Konkretno, ako skupština jedinice lokalne samouprave, do 12. juna 2011. godine - ne donese svoju odluku (kojom će utvrditi stope niže od zakonskih) ili donese odluku kojom utvrđuje stope više od zakonskih – stope po kojima će se razrezivati porez na nepokretnosti su iz člana 11. Zakona.

Drugo je pitanje – preračunavanja, odnosno - IZNOSI iz člana 11. Zakona, SU iznosi za – PORESKU OSNOVICU na koju se primenjuju odgovarajuće stope (to NISU vrednosti nekretnine, jer da jesu, to bi značilo da, na primer, stan koji vredi šeststotinahiljada eura, a koji imate jer ste ga nasledili od dede, na primer, bio bi oporezovan godišnjim porezom na imovinu u iznosu od 580.000 dinara, koji bi mogli da platite u četiri rate od po 145.000 dinara, za šta vam treba plata od 48.333 dinara mesečno, od koje ne živite - već je "stavljate na stranu", što je naravno, sve zajedno - nemoguće).

Dakle, poreska osnovica je (shodno članu 5. Zakona) vrednost nepokretnosti na dan 31. decembra - godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez (u ovom slučaju – to je 31. decembar 2010. godine za porez za 2011. godinu), a visinu vrednosti nepokretnosti - utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave (primenom osnovnih i korektivnih elemenata – član 6. Zakona).

Osnovni elementi jesu:
a) korisna površina;
b) prosečna tržišna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji opštine.

Korektivni elementi jesu:
a) lokacija nepokretnosti;
b) kvalitet nepokretnosti;
c) drugi elementi koji utiču na tržišnu vrednost nepokretnosti.

 

1. a) Korisna površina stambenih i poslovnih zgrada, stanova, poslovnih prostorija, garaža, zgrada i prostorija za odmor i rekreaciju i drugih građevinskih objekata (u daljem tekstu: objekti) je zbir podnih površina između unutrašnjih strana zidova prostorija objekta, uz određene korekcije videti TABELU izračunavanja korisne površine objekta i Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima i online kalkulator poreza na imovinu.

1. b) Prosečnu tržišnu cenu kvadratnog metra objekta predstavlja prosek cena ostvarenih u prometu uz naknadu za odgovarajuću vrstu novih objekata po kojima se u opštini odnosno gradu u kome se objekat nalazi obavljao promet uz naknadu u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike (za grad Beograd, videti sajt Zavoda za informatiku i statistiku BEOGRADA/pokazatelji, na kome se nalazi prosečna cena stanova novogradnje u Beogradu u period januar/jun 2010. godine – 183.217, ali još uvek nema za "traženi", zakonom propisani dan – 31.12.2010.g) - Videti član 5. Zakona o porezima na imovinu, Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima i online kalkulator poreza na imovinu.


Prosečna tržišna cena kvadratnog metra nepokretnosti – koriguje se množenjem sa koeficijentom lokacije

2. a) Koeficijent LOKACIJE – Članom 5. Pravilnika o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 45/2004, 27/2011, u daljem tekstu: Pravilnik) propisani su koeficijenti (vodeći se, sve vreme, nadležnošću organa lokalne samouprave da uređuje, svojim propisima, plaćanje naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta). U zavisnosti, dakle, od mesta gde se objekat nalazi (na području naselja gradskog ili seoskog karaktera), odnosno činjenice da li je i kako (po zonama – jedna ili više zona) organ lokalne samouprave uveo obavezu plaćanja naknade za korišćenje gradskog  građevinskog zemljišta – Pravilnikom su propisani koeficijenti za sve slučajeve. Za konkretno mesto - videti propise donete od strane skupštine lokalne samouprave (za grad Beograd – Pravilnik o određivanju zona na teritoriji grada Beograda) – Videti TABELU izračunavanja koeficijenata lokacija , Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima i online kalkulator poreza na imovinu    

Vrednost objekta (nakon korigovanja koeficijentom lokacije) - koriguje se množenjem sa koeficijentom kvaliteta objekta.

2. b) Koeficijent KVALITETA OBJEKTA – određuje se stavljanjem u odnos ukupnog broja bodova utvrđenih prema - Elementima za utvrđivanje kvaliteta objekta (koji su sastavni deo Pravilnika), sa brojem bodova za najkvalitetniji objekat, koji (bez bodova za elemente kojima se utvrđuje vrednost objekta po osnovu kvaliteta) iznosi 695. 

– Videti (odnosno možete izračunati sami) – Videti TABELU izračunavanja kvaliteta (bodova), Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima i online kalkulator poreza na imovinu

Ovako dobijena vrednost objekta (nakon korigovanja koeficijentima lokacije i kvaliteta objekta) - umanjuje se za amortizaciju po propisanoj stopi.

2. c) Drugi ELEMENTI koji utiču na vrednost nepokretnosti, a u koje, svakako, pre svega, spada - starost objekta. Već je rečeno da su Izmenama Zakona 101/2010 - smanjene stope na ime amortizacije objekta (sa 1,5% na 0,8% za godinu). Konkretno, članom 5. Zakona propisano je da istekom svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena izgradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekta, umanjuje za amortizaciju po stopi od 0,8% primenom proporcionalne metode, a najviše do 40% 

– Videti videti TABELU stope amortizacije po godinama, član 5. Zakona o porezima na imovinu i online kalkulator poreza na imovinu

 

Nakon primene svih gore navedenih elemenata i korektiva, a u skladu sa više propisa (od Zakona do Pravilnika i odluka nadležnih organa lokalne samouprave) – dolazi se do visine vrednosti nepokretnosti koja predstavlja OSNOVICU POREZA NA IMOVINU na nepokretnosti i tek tada i na te iznose – primenjuju se stope iz člana 11. Zakona (pod uslovom da, podsećamo još jednom – skupština jedinice lokalne samouprave, do 12. juna 2011. godine - ne donese svoju odluku, kojom će utvrditi stope niže od zakonskih)  

 

             Na poresku osnovicu

                  Plaća se na ime poreza

(1) do 10.000.000 dinara

do 0,40%

(2) od 10.000.000 do 25.000.000 dinara

do 40.000 din + do 0,6% na iznos preko 10.000.000 dinara

(3) od 25.000.000 do 50.000.000 dinara

do 130.000 din + do 1,0% na iznos preko 25.000.000 dinara

(4) preko 50.000.000 dinara

do 380.000 din + do 2,0% na iznos preko 50.000.000 dinara

– Videti član 11. Zakona o porezima na imovinu i online kalkulator poreza na imovinu.

 

Ali, ni tu nije kraj (odnosno, dobijeni iznos ne mora predstavljati porez koji treba platiti).

Zakonodavac je članom 13. Zakona propisao pravo na PORESKI KREDIT, odnosno ovako utvrđen porez na nepokretnost – OBVEZNIK UMANJUJE za 50%, a najviše 20.000 RSD – ako U NJEMU (stanu, kući, zgradi, objektu …) STANUJE. Na početku teksta je već bilo reči o ovom smanjenju, odnosno povećanju poreskog kredita (povećanje procenta oslobođenja za "obveznika-samca" koji sam stanuje u stanu, ali smanjenje mogućeg procenta umanjenja za obveznika koji živi u stanu sa još tri člana svoga domaćinstva).

Što se tiče poreskog kredita, podsećamo na još jednu mogućnost umanjenja (propisanu članom 13. stav 3. Zakona) kojom je propisano da - utvrđeni porez na prava na zgrade i stanove površine do 60 m2, koji nisu na gradskom građevinskom zemljištu, odnosno na zemljištu u građevinskom području i ne daju se u zakup, a u kojima stanuju samo lica starija od 65 godina - umanjuje se za 75%.

Na kraju, shodno propisanim "smanjenjima i povećanjima" verovatno je da će se poreska obaveza POVEĆATI, pa je zakonodavac u članu 7. Zakona o izmenama i dopunama Zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2011) propisao (nadležnom lokalnom organu samouprave) određeni "limit" prilikom utvrđivanja poreske obaveze za 2011. godinu. Konkretnije, za nepokretnost za koju je  obvezniku utvrđen porez na imovinu za 2010. godinu (za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti) - poreska obaveza istom obvezniku za 2011. godinu, primenom ovog Zakona, može biti utvrđena u iznosu – NE VEĆEM od 60% u odnosu na poresku obavezu utvrđenu za 2010. godinu.

Dakle, iznos iz Rešenja o porezu na imovinu (na nepokretnost) za 2010. godinu, uvećan za 60% - predstavlja najviši iznos koji može biti razrezan (istom obvezniku, za istu površinu iste nepokretnosti) u Rešenju za 2011. godinu.

 

Detaljnije - videti propise:


Pročitajte i povezane tekstove:

IZRAČUNAJTE SAMI POREZ NA IMOVINU (kalkulator za 2011. god)

 

LJ.M.V. 

Objavljeno: 28.04.2011.

Da li imate komentar?

  • Obavezna polja su označena zvezdicom *.
If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 31 do 39 od ukupno 39
Prva strana | Prethodna | Prikaz komentara 31 do 39 od ukupno 39
 

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI
KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za jul/avgust 2020.

IN MEMORIAM - Ljubodrag Pljakić


IZMENE PROPISA

Planiranje i izgradnja


Naknade za korišćenje javnih dobara

SUDSKA PRAKSA - VRHOVNI KASACIONI SUD


ZAŠTITA OD ZARAZNIH BOLESTI

Mere Vlade - Sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti

ZAŠTITA OD ZARAZNIH BOLESTI 

Mere Ministra zdravlja - NOVA Naredba o zabrani okupljanja - Zabranjeno okupljanje - više od 10 lica

ZAPOŠLJAVANJE

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalna služba za zapošljavanje - Kontinuiran rad na većem zapošljavanju građana


BEZBEDNOST I ZAŠTITA NA RADU

Zaštita od zarazne bolesti - Preventivne mere za bezbedan rad


ELEMENTARNA NEPOGODA

Poplave - Bespovratna sredstva


PRIVREDA

Dodatna direktna podrška za privredu - Još dva meseca - po 18.000 dinara zaposlenima


NARODNA BANKA SRBIJE

Mere i aktivnosti za banke i davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 novi moratorijum (zastoj u otplati obaveza)


NARODNA BANKA SRBIJE

Olakšavanje pristupa građana kreditima za kupovinu prvog stana


INSTRUKCIJA

Isplata na osnovu jednokratnog punomoćja


KOMUNALNA MILICIJA

Snimanje na javnom mestu - Način snimanja i saopštavanja namere snimanja


PARNIČNI POSTUPAK

Dozvoljenost žalbe punomoćnika kome je kao advokatu odobren privremeni prestanak bavljenja advokaturom


PRAVOSUĐE

Strategija razvoja pravosuđa za period 2020-2025. godine


JAVNI BELEŽNICI

Početak primene propisa


PARNIČNI POSTUPAK

Isključenje i izuzeće sudije u parničnom postupku u kontekstu prava stranke na nezavistan i nepristrasan sud


VELIKANI NAŠE PRAVNE MISLI

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije - Vršenje sudijske funkcije


VELIKANI NAŠE PRAVNE MISLI

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije - Strani ulagač i jednokratni porez na ekstra dohodak


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)